معنی و ترجمه کلمه ارگانیسم هاى ریز فاقد کلروفیل که جزء قارچ محسوبند به انگلیسی ارگانیسم هاى ریز فاقد کلروفیل که جزء قارچ محسوبند یعنی چه

ارگانیسم هاى ریز فاقد کلروفیل که جزء قارچ محسوبند

schizomycete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها