معنی و ترجمه کلمه از بین رونده به انگلیسی از بین رونده یعنی چه

از بین رونده

mortal

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها