معنی و ترجمه کلمه از دست دادن یکى دو پیاده در برابر تحصیل امتیازاتى به انگلیسی از دست دادن یکى دو پیاده در برابر تحصیل امتیازاتى یعنی چه

از دست دادن یکى دو پیاده در برابر تحصیل امتیازاتى

gambit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها