معنی و ترجمه کلمه اسبابى که سیخ کباب را روى آتش مى چرخاند به انگلیسی اسبابى که سیخ کباب را روى آتش مى چرخاند یعنی چه

اسبابى که سیخ کباب را روى آتش مى چرخاند

turnspit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها