معنی و ترجمه کلمه اسباب مخصوص چرخاندن خطوط نوشته در جلو ناطق تلویزیون به انگلیسی اسباب مخصوص چرخاندن خطوط نوشته در جلو ناطق تلویزیون یعنی چه

اسباب مخصوص چرخاندن خطوط نوشته در جلو ناطق تلویزیون

teleprompter


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها