معنی و ترجمه کلمه اشاره کردن بر به انگلیسی اشاره کردن بر یعنی چه

اشاره کردن بر

indicate
infer
suggest

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها