معنی و ترجمه کلمه اشتباه شنیدن به انگلیسی اشتباه شنیدن یعنی چه

اشتباه شنیدن

mishear

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها