معنی و ترجمه کلمه اشتراکى کردن به انگلیسی اشتراکى کردن یعنی چه

اشتراکى کردن

collectivize
communalize
communization
communize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها