معنی و ترجمه کلمه اصل به انگلیسی اصل یعنی چه

اصل

authorship
axiom
element
fatherhood
genuine
germ
inception
maxim
mother
motif
origin
original
paternity
point
principium
principle
provenance
quintessence
radical
real
root
rootstock
stem
strain


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها