معنی و ترجمه کلمه اظهار خوشحالى کردن به انگلیسی اظهار خوشحالى کردن یعنی چه

اظهار خوشحالى کردن

drool


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها