معنی و ترجمه کلمه اعتصاب غذاى زندانیان و غیره به انگلیسی اعتصاب غذاى زندانیان و غیره یعنی چه

اعتصاب غذاى زندانیان و غیره

hunger strike

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها