معنی و ترجمه کلمه اعتصاب کردن به انگلیسی اعتصاب کردن یعنی چه

اعتصاب کردن

go out
picket
strike
walk out


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها