معنی و ترجمه کلمه اعتقاد به انحصار صنایع از طرف دولت به انگلیسی اعتقاد به انحصار صنایع از طرف دولت یعنی چه

اعتقاد به انحصار صنایع از طرف دولت

guild socialism


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها