معنی و ترجمه کلمه اعتقاد به انحصار صنایع از طرف دولت به انگلیسی اعتقاد به انحصار صنایع از طرف دولت یعنی چه

اعتقاد به انحصار صنایع از طرف دولت

guild socialism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها