معنی و ترجمه کلمه اعطاى اراضى تیول از طرف امیرى به امیر دیگرى براى بیعت با او به انگلیسی اعطاى اراضى تیول از طرف امیرى به امیر دیگرى براى بیعت با او یعنی چه

اعطاى اراضى تیول از طرف امیرى به امیر دیگرى براى بیعت با او

subinfeudate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها