معنی و ترجمه کلمه اعلانى که به دست مردم مى دهند به انگلیسی اعلانى که به دست مردم مى دهند یعنی چه

اعلانى که به دست مردم مى دهند

handbill


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها