معنی و ترجمه کلمه افسانه به انگلیسی افسانه یعنی چه

افسانه

fable
fiction
figment
legend
make believe
myth
mythos
romance
tale


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها