معنی و ترجمه کلمه التهاب معده به انگلیسی التهاب معده یعنی چه

التهاب معده

gastritis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها