معنی و ترجمه کلمه امیرالبحر به انگلیسی امیرالبحر یعنی چه

امیرالبحر

admiral
admiral of the fleet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها