معنی و ترجمه کلمه انسجام به انگلیسی انسجام یعنی چه

انسجام

solidarity

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها