معنی و ترجمه کلمه انقال نور از خلال عضوى به عضو دیگرى به انگلیسی انقال نور از خلال عضوى به عضو دیگرى یعنی چه

انقال نور از خلال عضوى به عضو دیگرى

tranillumination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها