معنی و ترجمه کلمه اولویت به انگلیسی اولویت یعنی چه

اولویت

hegemony
precedence
precedency
preference
premiership
priority
priorship

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها