معنی و ترجمه کلمه باتلاق به انگلیسی باتلاق یعنی چه

باتلاق

bog
marish
marsh
mire
morass
quag
quagmire
slop
slough
swamp
swampland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها