معنی و ترجمه کلمه بار سنگین مصائب و سختیها به انگلیسی بار سنگین مصائب و سختیها یعنی چه

بار سنگین مصائب و سختیها

pressure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها