معنی و ترجمه کلمه باشدت حرکت یا عمل کردن به انگلیسی باشدت حرکت یا عمل کردن یعنی چه

باشدت حرکت یا عمل کردن

belt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها