معنی و ترجمه کلمه بافت چربى به انگلیسی بافت چربى یعنی چه

بافت چربى

adipose tissue

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها