معنی و ترجمه کلمه با آب شستن به انگلیسی با آب شستن یعنی چه

با آب شستن

rinse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها