معنی و ترجمه کلمه با آجر کاشى فرش کردن به انگلیسی با آجر کاشى فرش کردن یعنی چه

با آجر کاشى فرش کردن

tile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها