معنی و ترجمه کلمه با آزادى حرکت و جنبش کردن به انگلیسی با آزادى حرکت و جنبش کردن یعنی چه

با آزادى حرکت و جنبش کردن

freewheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها