معنی و ترجمه کلمه با آغوش باز پذیرفتن به انگلیسی با آغوش باز پذیرفتن یعنی چه

با آغوش باز پذیرفتن

bosom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها