معنی و ترجمه کلمه با آهک کارى سفید کردن به انگلیسی با آهک کارى سفید کردن یعنی چه

با آهک کارى سفید کردن

lime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها