معنی و ترجمه کلمه با اتیل مخلوط کردن به انگلیسی با اتیل مخلوط کردن یعنی چه

با اتیل مخلوط کردن

ethylate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها