معنی و ترجمه کلمه با احساسات درک کردن به انگلیسی با احساسات درک کردن یعنی چه

با احساسات درک کردن

sensate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها