معنی و ترجمه کلمه با استقامت به انگلیسی با استقامت یعنی چه

با استقامت

staminal
stand up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها