معنی و ترجمه کلمه با اسید راسمیک ترکیب کردن به انگلیسی با اسید راسمیک ترکیب کردن یعنی چه

با اسید راسمیک ترکیب کردن

racemize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها