معنی و ترجمه کلمه با اسید سولفوریک آمیختن به انگلیسی با اسید سولفوریک آمیختن یعنی چه

با اسید سولفوریک آمیختن

sulfate
sulphate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها