معنی و ترجمه کلمه با اعتبار به انگلیسی با اعتبار یعنی چه

با اعتبار

prestigious


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها