معنی و ترجمه کلمه با تاکید به انگلیسی با تاکید یعنی چه

با تاکید

emphatically

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها