معنی و ترجمه کلمه با تربیت به انگلیسی با تربیت یعنی چه

با تربیت

gentle
highbred
mannerly
well bred

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها