معنی و ترجمه کلمه با تنبلى و سنگینى حرکت کردن به انگلیسی با تنبلى و سنگینى حرکت کردن یعنی چه

با تنبلى و سنگینى حرکت کردن

lob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها