معنی و ترجمه کلمه با تنظیم کیفر خواست متهمى را به محاکمه خواندن به انگلیسی با تنظیم کیفر خواست متهمى را به محاکمه خواندن یعنی چه

با تنظیم کیفر خواست متهمى را به محاکمه خواندن

arraign

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها