معنی و ترجمه کلمه با تنگناى ورودى و خروجى به انگلیسی با تنگناى ورودى و خروجى یعنی چه

با تنگناى ورودى و خروجى

I/O bound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها