معنی و ترجمه کلمه با تهدید سخن گفتن به انگلیسی با تهدید سخن گفتن یعنی چه

با تهدید سخن گفتن

fulminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها