معنی و ترجمه کلمه با تهدید و ارعاب حکومت کردن به انگلیسی با تهدید و ارعاب حکومت کردن یعنی چه

با تهدید و ارعاب حکومت کردن

terrorize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها