معنی و ترجمه کلمه با تور ماهى گرفتن به انگلیسی با تور ماهى گرفتن یعنی چه

با تور ماهى گرفتن

seine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها