معنی و ترجمه کلمه با جاروى برقى تمیز کردن به انگلیسی با جاروى برقى تمیز کردن یعنی چه

با جاروى برقى تمیز کردن

vacuum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها