معنی و ترجمه کلمه با حرص و ولع خوردن به انگلیسی با حرص و ولع خوردن یعنی چه

با حرص و ولع خوردن

glut
gorge
guttle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها