معنی و ترجمه کلمه با حقه بازى موفق شدن به انگلیسی با حقه بازى موفق شدن یعنی چه

با حقه بازى موفق شدن

put across

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها