معنی و ترجمه کلمه با حق شفعه خریدن به انگلیسی با حق شفعه خریدن یعنی چه

با حق شفعه خریدن

preempt

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها