معنی و ترجمه کلمه با خشونت ادا کردن به انگلیسی با خشونت ادا کردن یعنی چه

با خشونت ادا کردن

belch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها