معنی و ترجمه کلمه با خشونت و شدت عمل بسیار به انگلیسی با خشونت و شدت عمل بسیار یعنی چه

با خشونت و شدت عمل بسیار

hammer and tongs

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها